Privacy Statement

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Hero Benelux B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20000142, op de website Organix https://www.organix.be/ 

Ons adres:
Teteringsedijk 279
4817ME Breda

Ons telefoonnummer:
+31 (0)76 579 8000

Ons e-mailadres:
privacy@hero.nl

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website en onze systemen te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Daarvoor nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website en/of bij contact met Hero laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Bewaartermijn(en)
Nadat wij de gegevens hebben verwerkt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen bewaren we de persoonsgegevens na afhandeling, voor maximaal één (1) jaar, waarna de persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschappen van vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij altijd uw toestemming.

In sommige gevallen kunnen wij u om bijzondere persoonsgegevens vragen omdat dat nodig is om u van dienst te zijn en/of voor de afhandeling van bijvoorbeeld een vraag.

In het kader van een klacht of vraag kunnen wij vragen naar bijvoorbeeld de ervaren medische klachten, fysieke toestand, geboortedatum.

In de gevallen waarin u ons bijzondere persoonsgegevens verstrekt vragen wij u om toestemming voor verwerking. Wij wijzen u er dan op dat wij die bijzondere gegevens betreffende uw persoon gaan verwerken en of u daar geen bezwaar tegen heeft. Die toestemming kunt u ook weer te allen tijde intrekken.

De grondslag op basis waarvan wij de bijzondere persoonsgegevens verwerken is toestemming.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of om een andere reden contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u onder meer gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om uw vraag, verzoek of commentaar af te handelen. Het gaat dan met name om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht. Na afhandeling verwijderen wij na maximaal 1 jaar uw persoonsgegevens.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het reageren op uw vraag of commentaar.

Telefonisch en emailcontact
U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met Organix. Als u ons belt dan wijzen wij u er vooraf op dat wij gegevens kunnen verwerken ten behoeve van de afhandeling van uw vraag of verzoek. Daarbij kunnen wij u om persoonsgegevens vragen opdat uw vraag of verzoek adequaat afgehandeld kan worden.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek om informatie of het afhandelen van uw vraag of commentaar.

Facebook Messenger en Instagram
Hero kunt u ook via Facebook Messenger en Instagram bereiken. Via Facebook Messenger en Instagram kunnen medewerkers u makkelijk en snel van dienst zijn. U kunt via deze kanalen allerhande vragen stellen en verzoeken doen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens gecommuniceerd worden. Het is voor uw privacy beter om zo min mogelijk persoonsgegevens via Facebook Messenger en Instagram te versturen. Wilt u met ons informatie delen die van persoonlijke aard is dan kunt u dat beter telefonisch, per e-mail, of via het contactformulier doen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons opdracht en/of werkzaamheden uit te voeren waarbij ook uw persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Hero en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online systemen. Met deze online systemen kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen en afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Deze kunt u vinden op onze site, op de homepage onderaan de pagina.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019.